Ελκώδης Κολίτιδα: Ανακεφαλαίωση των κατευθυντήριων οδηγιών θεραπείας και παρακολούθησης