Στόμαχος

Έλκος βολβού 12δακτύλου

Παρουσία ευμεγέθους 12δακτυλικού έλκους στο πρόσθιο τοίχωμα του βολβού.

Έλκος βολβού 12δακτύλου

Παρουσία ευμεγέθους 12δακτυλικού έλκους στο πρόσθιο τοίχωμα του βολβού.

Έλκος βολβού 12δακτύλου

Παρουσία ευμεγέθους 12δακτυλικού έλκους στο πρόσθιο τοίχωμα του βολβού.